სწავლა

 გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში ფუნქციონირებს 

სამი საგანმანათლებლო ერთეული:

 

1.  განათლების, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა  ფაკულტეტი: 

 • ახორციელებს აკადემიურ – საბაკალავრო და სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებს, განათლების, საინჟინრო და საბუნებისმეტყველო მიმართულებით, აგრეთვე  მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო  პროგრამას.
 • ფაკულტეტის განკარგულებაშია მძლავრი მატერიალურ–ტექნიკური ბაზა აღჭურვილი უახლესი ტექნოლოგიებითა და ინვენტარით, აუდიტორია–ლაბორატორიებით. 

2. ჰუმანიტარული ფაკულტეტი: 

 • ახორციელებს აკადემიურ–საბაკალავრო და სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებს ჰუმანიტარული მიმართულებით, აგრეთვე  ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამას;
 • ფაკულტეტის განკარგულებაშია მძლავრი მატერიალურ–ტექნიკური ბაზა აღჭურვილი უახლესი ტექნოლოგიებითა და ინვენტარით, კაბინეტ–აუდიტორიებითა და ცენტრებით. 

3.  სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი 

 • ახორციელებს  აკადემიურ – საბაკალავრო და სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებს  სოციალური მეცნიერებების, ბიზნესის ადმინისტრირებისა და სამართლის მიმართულებით; 
 •  ახორციელებს  პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებს სხვადასხვა მიმართულებით; 
 • ფაკულტეტის განკარგულებაშია მძლავრი მატერიალურ–ტექნიკური ბაზა აღჭურვილი უახლესი ტექნოლოგიებითა და ინვენტარით, აუდიტორია–ლაბორატორიებით, ცენტრებით, სამართლის კლინიკით. 

  

საგანმანათლებლო პროგრამების ჩამონათვალი: 

 ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამები

 • ინფორმაციული ტექნოლოგიების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა            
 • დაწყებითი განათლების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა            
 • ბიოლოგიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა  
 • სპორტის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა     
 • მათემატიკის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა
 • გეოგრაფიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა 
 • ისტორიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა
 • ქართული ფილოლოგიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა
 • ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა
 • გერმანული ფილოლოგიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა        
 • რუსული ფილოლოგიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა
 • ბიზნესის ორგანიზაციისა და მართვის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამ 
 • საბუღალტრო და საგადასახადო საქმის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა             
 • ფინანსები  საბაკალავრო   საგანმანათლებლო პროგრამ
 • ტურიზმის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა             
 • ჟურნალისტიკის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა             
 • სამართალმცოდნეობის   საბაკალავრო  საგანმანათლებლო პროგრამა
 • ფსიქოლოგიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა
 • აგრობიზნესის მენეჯმენტის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა 
 • სპორტის მენეჯმენტის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა 
 • საჯარო მმართველობის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა
 • აგრონომიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა

მაგისტრატურის  საგანმანათლებლო პროგრამები

 • მასწავლებელთა განათლების სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა
 • ქართული ლიტერატურის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა
 • ქართული სალიტერატურო ენის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა
 • საქართველოს ისტორიის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა
 • ანგლისტიკის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა
 • ბიზნესის ორგანიზაციისა და მართვის    სამაგისტრსაგანმანათლებლო პროგრამ
 • საბუღალტრო  და საგადასახადო საქმის  სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა
 • ფინანსების სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა
 • ტურიზმის მენეჯმენტი  სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამ
 • განათლების ხელმძღვანელობისა  და მართვის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა
 • ჟურნალისტიკის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა
 • სამოქალაქო სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა
 • სისხლის სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა

 

 სხვა საგანმანათლებლო პროგრამები:

 • ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა
 • მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო  პროგრამა