ცვლილება აკადემიური პერსონალის სახელფასო დანამატის განსაზღვრის წესის დამტკიცების შესახებ

28 ივლისი,2022

დადგენილება #6-44, "სსიპ გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში აკადემიური პერსონალის სახელფასო დანამატის განსაზღვრის წესის დამტკიცების შესახებ" აკადემიური საბჭოს 2021 18 იანვრის N6-01 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.